Tiếng Việt

Introduction

After 30 years of reform, the financial system of Vietnam has been constantly growing in all aspects and increasingly integrated into the international financial market, contributing significantly to the economic growth of the country

Function – Tasks

Prime Minister Decision No. 34/2008/QD-TTg dated March 03, 2008 on the establishment of the National Financial Supervisory Commission.

Organizational Structure

Bộ máy tổ chức của Ủy ban đang được phát triển và kiện toàn theo mô hình của một cơ quan ngang bộ để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ đã giao.