English

Tổng tài sản hệ thống ngân hàng tăng mạnh trở lại, vượt 10,3 triệu tỷ đồng

Đến cuối tháng 5/2018, tổng tài sản hệ thống ngân hàng đạt trên 10,3 triệu tỷ đồng, tăng 3,27% so với đầu năm. Trong khi vốn tự có của nhóm NHTM Nhà nước sụt giảm thì nhóm ngân hàng cổ phần tăng mạnh, ngày càng bỏ xa các ngân hàng...